Kontakty

Sekretariat mgr Maria Szydłowska
tel. +48 42 272-20-30,
faks 272-20-31
e-mail: sekretariat@cem.edu.pl
Dyrektor prof. dr hab. n. med. Beata Pepłońska
tel. +48 42 272-20-30
e-mail: dyrektor@cem.edu.pl
Zastępca Dyrektora dr n. praw. Rafał Kubiak
tel. +48 42 272-20-30
e-mail: rkubiak@cem.edu.pl
Główna Księgowa mgr Monika Wąsowska
tel. +48 42 272-20-48
e-mail: monika.wasowska@cem.edu.pl
Informacje dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

kierownik sekcji
mgr Anna Krawczyk
tel. +48 42 272-20-32,
+48 42 272-20-36,
+48 42 272-20-41,
+48 42 272-20-44,
faks +48 42 272-20-35
e-mail:speclek@cem.edu.pl

Informacje dotyczące specjalizacji: diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów mgr Robert Michalak
tel. +48 42 272-20-45
e-mail: diagno@cem.edu.pl
Informacje dotyczące specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

mgr Robert Michalak
tel. +48 42 272-20-45
e-mail: pesoz@cem.edu.pl

Informacje dotyczące LEP, LDEP

Małgorzata Kunicka
tel. +48 42 272-20-34
e-mail: lep@cem.edu.pl

    

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że istnieje możliwość wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Egzaminów Medycznych: /CEM_LODZ/skrytka).

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej w pierwszym kroku należy zalogować się na konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

A następnie wybrać poniższy link:

Pismo ogólne do CEM

Zgodnie z art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego podanie takie musi jednak zostać opatrzone:

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Powinno też zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. Jeśli nie zostanie on podany, CEM przyjmie, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie.

W przypadku przekazania podania elektronicznie, CEM potwierdzi jego otrzymanie za pomocą tzw. urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przesłane na adres elektroniczny wnoszącego. Odpowiedź na tak wniesione podanie zostanie przekazana elektronicznie, również na ten adres.

Podania można także wnosić poprzez przesłanie pisma przesyłką pocztową lub faksem. W takim wypadku powinny być one opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem wnoszącego. Przesłanie podania pocztą elektroniczną (mailem albo jako załącznik do maila) nie spełnia tych wymogów. W takim wypadku CEM będzie wzywało do uzupełnienia braków formalnych poprzez przesłanie podania z zachowaniem ww. warunków.

   

   

                                                                                                                                                                                          

       


Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 11.12.2020
Podpisał: Rafał Kubiak
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 22936
24.05.2024 // cem.edu.pl/bip