zakup oraz dostarczenie zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu zakup
oraz dostarczenie zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

1. Zamawiający – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie dostawy, określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zapytania.

2. Zamawiający zwraca się o złożenie oferty wyłącznie na formularzy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania, w terminie do dnia 02.07.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, faksem na nr (42) 272 20 31 lub drogą elektroniczną na adres email: zamowienia@cem.edu.pl. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego:

Centrum Egzaminów Medycznych

ul. Rzgowska 281/289

93-338 Łódź

z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór Wykonawcy na zakup
oraz dostawę zapory sieciowej (Firewall) wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi”.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

a) Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia/SIWZ oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym i wzorze umowy;

b) Będzie zawierała najniższą cenę.

4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych

/-/ dr hab. n. med. Mariusz Klencki

Załączniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Opis przedmiotu zamówienia.

3) Formularz ofertowo-cenowy.

4) Oświadczenie o spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Wzór umowy.

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 22.06.2015
Dokument oglądany razy: 4845
Nie podlega Ustawie
9.08.2022 // cem.edu.pl/bip