Ogłoszenie o możliwości darowizny urządzenia drukującego marki Toshiba eSTUDIO810

16.05.2016

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego - informuje, że może przekazać w drodze darowizny, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, następujący zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

urządzenie drukujące marki Toshiba eSTUDIO810 o numerze ewidencyjnym 011-803-038/2005 (numer porządkowy 97) z finiszerem MJ-1018.

Urządzenie posiada duplex (możliwość druku dwustronnego) oraz automatyczny podajnik dokumentów. Dodatkowym wyposażeniem ww. urządzenia jest kontroler umożliwiający podłączenie urządzenia do komputera oraz finiszer umożliwiający wykonanie broszur oraz składanie kartek w „z”.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o dokonanie darowizny składnika,
2) statut zainteresowanej jednostki,
3) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
4) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
5) uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
6) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
7) telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź albo w wersji elektronicznej na adres zamowienia@cem.edu.pl.

W razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decydujący będzie termin wpływu wniosku.

Dodatkowych informacji dotyczących danych technicznych urządzenia drukującego udziela Pan Dariusz Popowicz pod numerem tel. 42 272 20 43. Wymieniony składnik można obejrzeć w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze wskazaną powyżej osobą.


Opublikował: Daniel Dąbrowski
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 4197
20.09.2020 // cem.edu.pl/bip