Ogłoszenie o możliwości darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego Centrum Egzamin

09.09.2019

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego - informuje, że może przekazać w drodze darowizny następujące zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. Zestawy komputerowe


1) zestaw komp. 347-945 GZM, nr porządkowy 220, nr ewidencyjny 095/013/2007
2) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porządkowy 823, nr ewidencyjny 178/013/2008
3) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porządkowy 825, nr ewidencyjny 180/013/2008
4) zestaw komp. + WiFi FZ 588, FZ 5, nr porządkowy 760, nr ewidencyjny 149/013/2007
5) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porządkowy 822, nr ewidencyjny 177/013/2008
6) zestaw komp. + WiFi, nr porządkowy 761, nr ewidencyjny 150/013/2007
7) zestaw komp. 347-945 GZM, nr porządkowy 221, nr ewidencyjny 096/013/2007
8) zestaw komp. FZ 547/12/2008, nr porządkowy 824, nr ewidencyjny 179/013/2008
9) zestaw komp. + WiFi, nr porządkowy 762, nr ewidencyjny 151/013/2007
10) zestaw komp. nr porządkowy 88, nr ewidencyjny 011-491-029/2005

2. Komputer IG (FZ645), nr porządkowy 219, nr ewidencyjny 094/013/2006

Urządzenia te są sprawne, aczkolwiek wyeksploatowane

3. Laptop Note 6710b, nr porządkowy 661, nr ewidencyjny 109/013/2007

Urządzenie to jest uszkodzone. Niesprawna jest płyta główna

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. instytucje kultury, publiczne szkoły wyższe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
2) statut jednostki,
3) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
4) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
5) uzasadnienie potrzeb,
6) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
7) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
8) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
9) telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź albo faksem pod numerem 42 272-20-35.

W razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decydujący będzie termin wpływu wniosku.

Powyższe przedmioty można obejrzeć w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 23 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.


Opublikował: Wojciech Łuczak
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 1751
23.07.2024 // cem.edu.pl/bip