Lekarski Egzamin Państwowy

Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza osoby (lekarze), które kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP. Z związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu - istotnym warunkiem przystąpienia do LEP pozostaje jednak posiadanie Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza. Dnia 15.05.2008 weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.08.81.486), która w istotny sposób zmieniła tryb przeprowadzania tego egzaminu.

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o LEP w nowej formule.

  1. Egzamin ma nadal charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Treść zadań wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia, jednak tematyka zadań będzie bardzo podobna do treści dotychczasowych egzaminów LEP. Na naszych stronach publikujemy 10 zadań wybranych z ostatniego testu TEM (egzaminu kwalifikacyjnego na specjalizacje podstawowe), który odbył się w grudniu 2003 r. Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem treść zadań LEP będzie publikowana na naszych stronach bezpośrednio po egzaminie.
  2. Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.
  3. Lekarze stażyści nie są już zgłaszani do egzaminu poprzez Okręgowe Izby Lekarskie. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do LEP muszą wypełnić odpowiedni wniosek na naszej stronie internetowej a następnie przesłać go do odpowiedniej izby lekarskiej.
  4. Osoby przystępujące do specjalizacji w podstawowych dziedzinach medycyny (poza pewnymi wyjątkami) muszą przedstawić wynik egzaminu LEP, przy czym nie musi to być wynik egzaminu z ostatniej sesji. Lekarzy tych (posiadających prawo wykonywania zawodu) nie obowiązuje próg 56% punktów wymaganych do zdania egzaminu - jednak osoby, które nie osiągną tego progu nie otrzymają świadectwa LEP (mogą natomiast wystąpić do CEM o wydanie zaświadczenia o uzyskanym wyniku). Odpowiedni wniosek o dopuszczenie do egzaminu zainteresowani lekarze wypełniają również na stronie internetowej CEM a następnie przesyłają do odpowiedniej izby lekarskiej. 
  5. Lekarze, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu otrzymują po zdanym LEP odpowiednie świadectwo, na podstawie którego mogą wystąpić o wydanie prawa wykonywania zawodu do odpowiedniej izby lekarskiej. W przypadku tych lekarzy do zdania LEP wymagane jest uzyskanie co najmniej 56% możliwych do uzyskania punktów. Osoby które nie osiągną tego minimum nie otrzymują żadnego świadectwa i mają prawo do przystępowania do kolejnych egzaminów.
    Wspomniane wyżej świadectwo może być oczywiście wykorzystane również na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.
  6. Wszyscy zdający otrzymują z CEM powiadomienie o miejscu i dokładnej porze rozpoczęcia egzaminu na 2 tygodnie przed jego terminem. Prosimy zatem o podawanie aktualnego adresu korespondencyjnego.
  7. Sposób przeprowadzenia egzaminu jest precyzyjnie określony przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Osoby przystępujące do egzaminu zapraszamy do zapoznania się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEP proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony rozporządzeniem (zgodnie z paragrafem 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 roku w prawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty).