Począwszy od sesji wiosennej 2009 wszystkie osoby chcące przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (PESOZ), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, muszą wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM.
Wniosek ten należy po wypełnieniu pobrać w postaci pliku w formacie PDF i wydrukować. Wniosek należy następnie podpisać i złożyć wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym ośrodku wojewódzkim.
Każdy przyjęty wniosek otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny - prosimy o jego zapisanie, co pozwoli na ponowne pobranie pliku pdf w razie konieczności.


wniosek PESOZwniosek PESOZ
CEM informuje, że zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312) z dniem 31 grudnia 2012 r. upłynął ostateczny termin składania zgłoszenia do PESoz bez odbywania specjalizacji przez osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w danej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. W przypadku złożenia wniosku-zgłoszenia przed tą datą i nieprzystąpienia do egzaminu albo uzyskania wyniku negatywnego, zainteresowana osoba może przystępować do PESoz w ciągu 36 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło pierwsze elektroniczne zgłoszenie. W tym celu, osoby te powinny wypełnić poniższy wniosek-zgłoszenie.
wniosek PESOZ bez szkoleniadotyczy wyłącznie osób, którym Minister powierzył obowiązki specjalisty


Pliki PDF można odczytać i wydrukować za pomocą darmowego oprogramowania, np. Foxit Reader lub Adobe Reader.
W przypadku wystąpienia problemów prosimy zgłaszać je telefonicznie (0422722037) lub drogą e-mail: pesoz@cem.edu.pl.
UWAGA: wniosek można złożyć tylko jeden raz. Wcześniej złożony wniosek można pobrać ponownie podając jego numer identyfikacyjny. W przypadku stwierdzenia błędów we wprowadzonych danych prosimy o kontakt z CEM.