RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o możliwości darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego Centrum Egzamin

25.04.2018

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego - informuje, że może przekazać w drodze darowizny następujące zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 1. drukarkę HP LJ 2200, nr ewidencyjny: 010/013/2002; nr porządkowy: 136, urządzenie jest uszkodzone;
 2. fax wielofunkcyjny ESTUDIO 170 F, nr ewidencyjny: 104/013/2007; nr porządkowy: 609, urządzenie jest uszkodzone;
 3. kopiarkę bizhub Pro 920 (Picasso), numer seryjny 57GF01260, nr ewidencyjny: 011-803-044/2007; nr porządkowy: 759- kopiarka jest sprawna, ma 11 lat, wykonano na niej ok. 2,5 mln. kopii.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. instytucje kultury, publiczne szkoły wyższe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 2. statut jednostki,
 3. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 4. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 5. uzasadnienie potrzeb,
 6. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 7. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
 8. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 9. telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź albo faksem pod numerem 42 272-20-35.

W razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decydujący będzie termin wpływu wniosku.

Powyższe przedmioty można obejrzeć w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Druk wniosku o dokonanie darowizny można pobrać tutaj.

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 25.04.2018

Dokument oglądany razy: 3327
« inne aktualności