RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o możliwości darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego CEM

01.02.2022

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie § 2a ust. 3 pkt 2, § 6 ust. 2 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004, z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego - informuje, że może przekazać w drodze darowizny następujące zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. cyfrowa kopiarko-drukarka BIZHUB C350, nr ewidencyjny 011-803-037/2005, nr porządkowy 96
2. cyfrowa kopiarko-drukarka BIZHUB C450, nr ewidencyjny 011-803-036/2005, nr porządkowy 95

Z ekspertyzy technicznej wynika, że ww. urządzenia znacznie przekroczyły czas założonej eksploatacji. Zakończono też produkcję tego typu maszyn, co powoduje brak dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Nie jest więc możliwa naprawa tych urządzeń.
Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe osoby prawne, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacje lub organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.
7) telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 11 lutego 2022r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź albo faksem pod numerem 42 272-20-35.

W razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decydujący będzie termin wpływu wniosku.

Powyższe przedmioty można obejrzeć w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 8 lutego 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Druk wniosku o dokonanie darowizny można pobrać tutaj.

Opublikował: Jarosłw Matczyszyn
Publikacja dnia: 01.02.2022

Dokument oglądany razy: 3543
« inne aktualności