RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o możliwości darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego CEM

03.01.2024

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, działając na podstawie § 2a ust. 3 pkt 2, § 6 ust. 2 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303, z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego - informuje, że może przekazać w drodze darowizny następujące zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

1. Drukarka HP LJ 4100DIN, nr ewidencyjny 011-491-008/2002, nr porządkowy 67
2. Drukarka HP LJ 4350 , nr ewidencyjny 011-491-023/2005, nr porządkowy 82
Ww. urządzenia znacznie przekroczyły czas założonej eksploatacji, nie działają moduły grzewcze drukarek służące do utrwalania tonera. Posiadają niesprawne podajniki papieru, cechują się niską wydajnością pracy i jakością wydruków. Występują trudności w pozyskaniu części zamiennych do ww. urządzeń.

3. Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny 196/013/2010, nr porządkowy 865
4. Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny 197/013/2010, nr porządkowy 866
5. Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny 198/013/2010, nr porządkowy 867
6. Komputer ZES/06600/G33-DS/2*1024DDR3/250/W, nr ewidencyjny 162/013/2008
nr porządkowy 806
7. Komputer obudowa Tower PC, nr ewidencyjny 120/013/2007, nr porządkowy 631
8. Zestaw komputerowy, nr ewidencyjny 011-491-028/2005, nr porządkowy 87

Opisane powyżej zestawy posiadają nieaktualne oprogramowania, w szczególności dawny system operacyjny, którego wsparcie techniczne wygasło. Z uwagi na przestarzałe części nie jest możliwe zainstalowanie współczesnego systemu operacyjnego.


9. Laptop HP 4310 S 13,3 nr ewidencyjny 185/013/2009, nr porządkowy 838
Laptop ten jest uszkodzony. Posiada niewspierany przez producenta system operacyjny.

10. UPS APC 1000 Smart, nr ewidencyjny 006/013/2002, nr porządkowy 132
11. UPS APC 1500 Smart, nr ewidencyjny 119/013/2007, nr porządkowy 630
UPS-y opisane powyżej są uszkodzone oraz nie posiadają sprawnych zestawów baterii.
12. Urządzenie do prezentacji multimedialnej rzutnik, nr ewidencyjny 062/013/2004 nr porządkowy 188
Rzutnik opisany powyżej jest uszkodzony. Cechuje się przestarzałą technologią wyświetlania obrazu i jest już silnie wyeksploatowany. Awaria powoduje nieprawidłowe wyświetlanie barw, kolor obrazu ma jeden odcień, czerwieni. Posiada niską rozdzielczość oraz słabą jakość obrazu.


13. Bindownica OPUS EL-JUMBO, nr ewidencyjny 173/013/2004, nr porządkowy 818
Bindownica jest uszkodzona.


14. Kserokopiearka CANON NP.-6512 nr ewidencyjny 029/013/2003, nr porządkowy
Kserokopiarka z uwagi na rok produkcji nie jest odpowiednio wspierana, generuje niewspółmierne koszty serwisu oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe osoby prawne, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacje lub organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski zawierające:


1) nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
4) zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
5) wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
6) uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.
7) telefon kontaktowy.


Zainteresowane jednostki lub osoby mogą składać wnioski w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, lub przesłać pocztą na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, Al. Piłsudskiego 22, 90-051 Łódź albo za pośrednictwem platformy e-PUAP.


W razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decydujący będzie termin wpływu wniosku.


Powyższe przedmioty można obejrzeć w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w terminie od dnia 4 stycznia 2024 r. do dnia 12 stycznia 2024 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.


Druk wniosku o dokonanie darowizny można pobrać tutaj

Opublikował: Tomasz Mrożkiewicz
Publikacja dnia: 03.01.2024

Dokument oglądany razy: 495
« inne aktualności