RSS
A A A
SmodBIP

Og┼éoszenie o mo┼╝liwo┼Ťci darowizny urz─ůdzenia drukuj─ůcego marki Toshiba eSTUDIO810

16.05.2016

Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, dzia┼éaj─ůc na podstawie § 7 ust. 1 rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania sk┼éadnikami rzeczowymi maj─ůtku ruchomego, w który wyposa┼╝one s─ů jednostki bud┼╝etowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) – po zasi─Ögni─Öciu opinii Komisji do oceny przydatno┼Ťci sk┼éadników maj─ůtku ruchomego - informuje, ┼╝e mo┼╝e przekaza─ç w drodze darowizny, bez zastrze┼╝enia obowi─ůzku zwrotu, nast─Öpuj─ůcy zb─Ödny sk┼éadnik rzeczowy maj─ůtku ruchomego:

urz─ůdzenie drukuj─ůce marki Toshiba eSTUDIO810 o numerze ewidencyjnym 011-803-038/2005 (numer porz─ůdkowy 97) z finiszerem MJ-1018.

Urz─ůdzenie posiada duplex (mo┼╝liwo┼Ť─ç druku dwustronnego) oraz automatyczny podajnik dokumentów. Dodatkowym wyposa┼╝eniem ww. urz─ůdzenia jest kontroler umo┼╝liwiaj─ůcy pod┼é─ůczenie urz─ůdzenia do komputera oraz finiszer umo┼╝liwiaj─ůcy wykonanie broszur oraz sk┼éadanie kartek w „z”.

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 powo┼éanego rozporz─ůdzenia, tj. jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z pó┼║n. zm.), nieb─Öd─ůce pa┼ästwowymi jednostkami bud┼╝etowymi, oraz fundacje i organizacje po┼╝ytku publicznego, które prowadz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç charytatywn─ů, opieku┼äcz─ů, kulturaln─ů, lecznicz─ů, o┼Ťwiatow─ů, naukow─ů, badawczo-rozwojow─ů, wychowawcz─ů, sportow─ů lub turystyczn─ů, zainteresowane nabyciem w formie darowizny ww. sk┼éadników rzeczowych maj─ůtku ruchomego, mog─ů sk┼éada─ç pisemne wnioski zawieraj─ůce:
1) nazw─Ö, siedzib─Ö i adres jednostki wyst─Öpuj─ůcej o dokonanie darowizny sk┼éadnika,
2) statut zainteresowanej jednostki,
3) informacj─Ö o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostk─Ö,
4) wskazanie sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego, o który wyst─Öpuje jednostka,
5) uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania sk┼éadnika rzeczowego maj─ůtku ruchomego,
6) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e przekazany sk┼éadnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
7) telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki lub osoby mog─ů sk┼éada─ç wnioski w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Centrum Egzaminów Medycznych w ┼üodzi, lub przes┼éa─ç poczt─ů na adres: Centrum Egzaminów Medycznych, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ┼üód┼║ albo w wersji elektronicznej na adres zamowienia@cem.edu.pl.

W razie wp┼éyni─Öcia co najmniej dwóch wniosków o przekazanie tego samego przedmiotu decyduj─ůcy b─Ödzie termin wp┼éywu wniosku.

Dodatkowych informacji dotycz─ůcych danych technicznych urz─ůdzenia drukuj─ůcego udziela Pan Dariusz Popowicz pod numerem tel. 42 272 20 43. Wymieniony sk┼éadnik mo┼╝na obejrze─ç w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu terminu ze wskazan─ů powy┼╝ej osob─ů.

Opublikowa┼é: Daniel D─ůbrowski
Publikacja dnia: 16.05.2016

Dokument ogl─ůdany razy: 4139
« inne aktualno┼Ťci