cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny - lista najczęściej zadawanych pytań

1. W jakich terminach należy się zgłosić, by przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?

Zgłoszenie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie:


2. Podczas szkolenia specjalizacyjnego zmieniałem kierownika specjalizacji / jednostkę szkolącą / tryb szkolenia. Co mam wpisać we wniosku zgłoszeniowym?

We wniosku należy podawać dane aktualne na dzień jego wypełniania.


3. Kiedy powinienem wnieść opłatę za egzamin i jakiej wysokości?

Opłata za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny naliczona zostanie po trzecim zgłoszeniu się do egzaminu (biorąc pod uwagę zgłoszenia od sesji jesiennej 2011 r.) Opłata wynosi 700 zł i powinna być uiszczona na indywidualny rachunek bankowy CEM, wygenerowany przy składaniu wniosku, z podaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska osoby zdającej oraz nazwy specjalności.


4. Czy na każdą sesję egzaminacyjną należy wypełniać nowy wniosek zgłoszeniowy?

Aby zgłosić się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej sesji egzaminacyjnej należy wypełnić każdorazowo wniosek zgłoszeniowy. Nie ma jednak obowiązku zgłaszania się na każdą sesję z kolei.


5. Czy można zrezygnować z przystępowania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?

Lekarz po wypełnieniu zgłoszenia może zrezygnować ze składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Jednakże elektroniczne złożenie wniosku zgłoszeniowego do egzaminu jest równoważne z wykorzystaniem jednego z „darmowych” terminów. Zrezygnowanie z przystępowania do egzaminu nie powoduje przywrócenia tego terminu. -> Liczba zgłoszeń do egzaminu – patrz pyt. 13.


6. Kto weryfikuje dokumentację szkolenia specjalizacyjnego, złożoną w Urzędzie Wojewódzkim/WIM/MSW?

Urzędy Wojewódzkie/WIM/MSW stwierdzają czy złożone dokumenty spełniają warunki formalne i przekazują je do Centrum Egzaminów Medycznych. Po ich otrzymaniu CEM przekazuje je Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Dyrektora CEM, która ostatecznie rozstrzyga o dopuszczeniu lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.


7. Czy do każdej specjalizacji muszę zdawać język obcy?

Tak, do każdej nowo rozpoczętej specjalizacji wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia o zdanym języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim). Dotyczy lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne przed jesienią 2011.


8. W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?

Aby uzyskać zaświadczenie o uzyskanych ocenach z egzaminów wchodzących w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego należy skierować do CEM podanie, określające dziedzinę oraz sesję egzaminacyjną, w której lekarz składał egzamin. Podanie to powinno być własnoręcznie (czytelnie) podpisane i przesłane drogą listowną lub faksem. CEM nie przelicza wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego na punkty wymagane do złożenia wniosku o rozpoczęcie kolejnej specjalizacji.


9. Co należy wpisać we wniosku zgłoszeniowym w pkt. 1 – liczba dotychczasowych zgłoszeń?

Należy wpisać ile razy lekarz zgłaszał się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie. Lekarze, którzy przystępowali do egzaminu również w okresie przed dniem 1 lipca 2011 r. sumują liczbę podejść do egzaminu przed i po tej dacie.


10. Zgłaszam się do egzaminu po raz pierwszy. Co powinienem zrobić?

W przypadku zgłoszenia się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po raz pierwszy należy wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy, wydrukować go i własnoręcznie podpisać. Następnie wniosek zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy dostarczyć do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego/WIM/MSW.


11. Zgłaszam się do egzaminu po raz kolejny. Co powinienem zrobić?

W takim przypadku lekarz powinien wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy, wydrukować go, własnoręcznie podpisać i przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Centrum Egzaminów Medycznych.


12. W jakim czasie od zakończenia szkolenia specjalizacyjnego powinienem zgłosić się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Obecnie nie ma żadnego ograniczenia czasowego.


13. Ile razy mogę zgłaszać się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego?

Aktualnie przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia liczbowego. Należy jednak pamiętać, że trzy pierwsze zgłoszenia są bezpłatne, każde kolejne wymaga wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 700 zł.