cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
(EU GDPR – European Union General Data Protection Regulation)


Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego „RODO”) Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Egzaminów Medycznych z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, kod pocztowy 93-338, tel.: 42 272-20-42;
  2. w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi powołano inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@cem.edu.pl;
  3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w związku z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania czynności określonych w wyżej wymienionych ustawach;
  4. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).