cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda.


Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:


Uprzejmie informujemy że opłata za cały PESDL wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł.W związku z nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 29-36 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm. - pokaż).


Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Diagnosta laboratoryjny, chcący przystąpić do PESDL jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.


Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl


Oświadczenie w sprawie uruchomienia Systemu Kształcenia Pracowników Medycznych oraz grup zawodowych diagnostów labolatoryjnych i farmaceutów, wraz z Instrukcją.


Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL.


Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek diagnosta laboratoryjny przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.


Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESDL. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.


Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL.


Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESDL.


W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł.


Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.


Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia:


Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:


Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.


PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

  1. testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
  2. egzaminu ustnego.


Wynik PESDL jest przekazywany diagnoście laboratoryjnemu za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.


Osoby przystępujące do PESDL w dziedzinie Laboratoryjna diagnostyka medyczna mogą skorzystać z wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które mogą być przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu. Wykaz ten został przygotowany przez Konsultanta krajowego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego. CEM proponuje zapoznać się również z informacją Konsultanta krajowego, dotyczącą egzaminu praktycznego.