cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

Zasady przeprowadzania LDEK są uregulowane w:


Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej. Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta albo osoba, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek zgłoszeniowy do LDEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CeZ/Centum e-Zdrowia pod numerem telefonu 19239, czynną całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta) lub pocztą e-mail smk-serwis@cez.gov.pl.


Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.


Najbliższy LDEK zostanie przeprowadzony w dniu 6 września 2024 r. (piątek) Zgodnie z art. 14a ust. 5a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty termin ten może ulec zmianie.


Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LDEK składanego w języku polskim. Bezpłatne zgłoszenie po raz drugi do LEK albo LDEK jest możliwe jedynie w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego. Zgłoszenie do LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego rachunku bankowego, powinny korzystać. z następujących kodów:
IBAN: PL[numer wygenerowany przy składaniu wniosku]
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana co do zasady za pomocą SMK.


Zgłaszający się do LDEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.


Osobie, która złożyła LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6a. Świadectwa nie wydaje się w przypadku ponownego przystąpienia do LDEK, jeżeli zdający uzyskał wynik niższy od zdobytego poprzednio. 6a. 110 Osobie, która nie ukończyła jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo lekarsko - dentystycznym, dyrektor CEM, na wniosek tej osoby, złożony za pośrednictwem SMK, wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Z informacji uzyskanych z CEZ/SMK wiemy, że aby móc wnioskować o świadectwo w systemie SMK, należy najpierw złożyć wniosek o modyfikację uprawnień na rolę absolwenta lub lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej bądź Naczelnej Izby Lekarskiej. Dopiero po zmianie tej roli, pojawi się możliwość złożenia wniosku o świadectwo. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Ponowne przesłanie nieodebranego świadectwa LDEK, następuje na wniosek zdającego (wzór wniosku). Dyrektor CEM dokonuje poboru opłaty z tytułu kosztów ponownego przesłania nieodebranego świadectwa LDEK. Opłata w wysokości 15 zł powinna być uiszczana przelewem bankowym na rachunek numer: 65 1010 0068 7900 9001 2345 9901. Do wniosku dołącza się potwierdzenie wniesienia opłaty.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonuje korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 46 1010 0068 7900 9701 2345 9997, NBP O/Łódź. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LDEK, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 515 789 272 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.


1. Wzór wniosku o korektę świadectwa LDEK.
2. Wzór wniosku o zwrot opłaty za LDEK.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa LDEK.
4. Wzór wniosku o ponowne wysłanie świadectwa LDEK.