cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które będą przeprowadzane w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., będzie można składać nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2017 r.

Zgłoszenia będzie można dokonywać wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który będzie uruchomiony na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://smk.ezdrowie.gov.pl/).


Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w piątek, 3 lutego 2017 r.


Zasady przeprowadzania LDEK są uregulowane w:


Zgodnie z tymi przepisami do LDEK obecnie mogą przystąpić:
1) absolwenci studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
2) lekarze dentyści stażyści
3) lekarze dentyści posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.


Warunkiem przystąpienia do LDEK jest złożenie wniosku do Dyrektora CEM. Wniosek składa się elektronicznie w następujących terminach:


CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LDEK i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.


Bezpośrednio przed rozpoczęciem LDEK osoba przystępująca do egzaminu przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:

1) w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;

2) w przypadku lekarzy dentystów stażystów oraz lekarzy dentystów posiadających pełne prawo wykonywania zawodu - dyplom lekarza dentysty lub w przypadku braku zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, ewentualnie dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

3) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

4) w przypadku lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.


UWAGA: nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu!


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. 
Osoby przystępujące do egzaminu zapraszamy do zapoznania się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
Udostępniamy również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


Osoba zdająca LDEK w danym terminie, może wnieść w ciągu 3 dni od dnia przystąpienia do LDEK merytoryczne zastrzeżenia do zadania testowego wykorzystanego podczas tego LDEK. Zastrzeżenia składa się w sali egzaminacyjnej na formularzu udostępnianym przez członków Zespołu Egzaminacyjnego lub poprzez stronę internetową CEM - po zalogowaniu. Zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ostatecznego dnia do ich wniesienia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM ustala wyniki egzaminu poszczególnych zdających. Wyniki te są zamieszczane na stronie internetowej CEM.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie. Osobie, która złożyła LDEK, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku w formie elektronicznej.


Od dnia 1 maja 2017 r. zgłoszenie się po raz 2. lub kolejny (podejścia do LDEP nie są liczone, uwzględnia się natomiast dotychczasowe zgłoszenia do LDEK) do LDEK jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł.
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CEM, którego numer zostanie wygenerowany podczas składania wniosku.
W tytule wpłaty należy wpisać "LDEK", następnie imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin oraz określenie terminu egzaminu (lutowy albo wrześniowy w danym roku), do którego lekarz dentysta składa wniosek.