cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:


Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady zgłaszania się do LEK oraz składania tego egzaminu.


Zgłoszenie będzie następowało wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne będzie założenia konta w tym systemie. Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Będzie można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej. Do LEK będą mogli przystąpić lekarze. Nie będą więc mogli zgłaszać się do tych egzaminów studenci.


Wniosek zgłoszeniowy do LEK zasadniczo składa się (za pomocą SMK) do dnia:

Wyjątkowo do LEK, który będzie odbywać się we wrześniu 2017 r., zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia

30 czerwca 2017 r.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 22 597 09 21, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.


Po upływie tych terminów nie będzie możliwości złożenia zgłoszenia.


Najbliższy LEK zostanie przeprowadzony w sobotę 23 września 2017 r.


Ulegają zmianie zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte będzie drugie i kolejne zgłoszenie do LEK składanego w języku polskim (a nie jak dotąd – czwarte i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminów. Zgłoszenie do LEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego podejścia. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK oraz nadanym numerze kodowym będzie przekazywana co do zasady za pomocą SMK.


Zgłaszający się do LEK będzie zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie będzie wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza.


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie będzie mogła przystąpić do LEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych będzie można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu (a nie jak dotąd – w ciągu trzech dni po egzaminie).


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Wynik LEK będzie przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK.


Osobie, która złożyła LEK, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM będzie wydawał odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LEK oraz – w przypadku błędów - dokonywał korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź.. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu LEK, prosimy zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lek@cem.edu.pl.


1. Wniosek o korektę świadectwa LEK/LDEK.
2. Wzór wniosku o zwrot opłaty za egzamin.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa.