cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)

Zasady przeprowadzania LEK/LDEK są uregulowane w:

Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady zgłaszania się do LEK/LDEK oraz składania tego egzaminu.


Zgłoszenie będzie następowało wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne będzie założenia konta w tym systemie. Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Będzie można to zrobić we właściwej miejscowo okręgowej izbie lekarskiej. Do LEK/LDEK będą mogli przystąpić lekarze/lekarze dentyści. Nie będą więc mogli składać tych egzaminów studenci.


Wniosek zgłoszeniowy do LEK/LDEK zasadniczo składa się (za pomocą SMK) do dnia:

Wyjątkowo do LEK i LDEK, które będą odbywać się we wrześniu 2017 r., zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia

30 czerwca 2017 r.


Po upływie tych terminów nie będzie możliwości złożenia zgłoszenia.


Najbliższy LDEK zostanie przeprowadzony w piątek, 8 września 2017 r., a LEK - w sobotę 23 września 2017 r.


Ulegają zmianie zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną objęte będzie 2. i kolejne zgłoszenie do LEK/LDEK składanego w języku polskim (a nie jak dotąd – 4. i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminów. Zgłoszenie do LEK/LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie. Opłatę egzaminacyjną będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK albo LDEK oraz nadanym numerze kodowym będzie przekazywana co do zasady za pomocą SMK.


Zgłaszający się do LEK albo LDEK będzie zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie będzie wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. CEM udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEK/LDEK, proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie będzie mogła przystąpić do LEK albo LDEK w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych będzie można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu (a nie jak dotąd – w ciągu trzech dni po egzaminie).


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Wynik LEK/LDEK będzie przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK.


Osobie, która złożyła LEK/LDEK, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK/LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LEK/LDEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku za pomocą SMK.


Na wniosek zdającego Dyrektor CEM będzie wydawał odpłatnie duplikat świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz – w przypadku błędów - dokonywał korekty tych dokumentów. Opłata za te czynności wynosi 50 zł i należy ją wnosić na rachunek bankowy: 61 1010 1371 0070 8322 3100 0000, NBP O/Łódź.. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy korekta wynika z błędu CEM.