cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarski Egzamin Końcowy (LEK)

Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które będą przeprowadzane w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., będzie można składać nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2017 r.

Zgłoszenia będzie można dokonać wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który będzie uruchomiony na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://smk.ezdrowie.gov.pl/).


Centrum Egzaminów Medycznych informuje, że najbliższy Lekarski Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony w sobotę 25 lutego 2017 r.

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:


Zgodnie z tymi przepisami do LEK obecnie mogą przystąpić:
1) absolwenci studiów na kierunku lekarskim
2) lekarze stażyści
3) lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.


Warunkiem przystąpienia do LEK jest złożenie wniosku do Dyrektora CEM. Wniosek składa się elektronicznie w następujących terminach:


CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LEK i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.


Bezpośrednio przed rozpoczęciem LEK osoba przystępująca do egzaminu przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:

1) w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim;

2) w przypadku lekarzy stażystów oraz lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu - dyplom lekarza lub w przypadku braku, zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim, ewentualnie dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”;;

3) w przypadku lekarzy, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

4) w przypadku lekarzy, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.


UWAGA: nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu!


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w § 4 ww. rozporządzenia. 
Osoby przystępujące do egzaminu zapraszamy do zapoznania się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
Udostępniamy również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEK proponowany przez Konsultantów Krajowych. Wykaz ten ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony ww. rozporządzeniem.


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


Osoba zdająca LEK w danym terminie, może wnieść w ciągu 3 dni od dnia przystąpienia do LEK merytoryczne zastrzeżenia do zadania testowego wykorzystanego podczas tego LEK. Zastrzeżenia składa się w sali egzaminacyjnej na formularzu udostępnianym przez członków Zespołu Egzaminacyjnego lub poprzez stronę internetową CEM - po zalogowaniu.
Zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ostatecznego dnia do ich wniesienia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM ustala wyniki egzaminu poszczególnych zdających. Wyniki te są zamieszczane na stronie internetowej CEM.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 % maksymalnej liczby punktów z testu.
Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie. Osobie, która złożyła LEK, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LEK albo złożyła go z wynikiem ją niesatysfakcjonującym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku w formie elektronicznej.Od dnia 1 maja 2017 r. zgłoszenie się po raz 2. lub kolejny (podejścia do LEP nie są liczone, uwzględnia się natomiast dotychczasowe zgłoszenia do LEK) do LEK jest objęte opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł.
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CEM, którego numer zostanie wygenerowany podczas składania wniosku. W tytule wpłaty należy wpisać "LEK", następnie imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin oraz określenie terminu egzaminu (lutowy albo wrześniowy w danym roku), do którego lekarz składa wniosek.