cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, za pomocą którego następuje zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie przypomina, że zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w tym systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Ponadto osoba zamierzająca złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu powinna wcześniej uzyskać potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, którego dokonuje wojewoda. Procedury związane z tym potwierdzeniem mogą trwać ok. 3 tygodni. Tak więc, farmaceuci zainteresowani składaniem ww. egzaminów w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu przed upływem terminu, tj. 31 lipca 2016 r.


Komunikat w sprawie unieważnienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów Dyrektor CEM informuje, że działając na podstawie art. 107zb ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm., zwanej dalej „PF”) w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 16.01.2017. podjął decyzję o unieważnieniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w całości w dziedzinie farmacji klinicznej, który odbył się w sesji jesiennej 2016 r. Unieważnienie dotyczyło 5 farmaceutów, którzy przystępowali do ww. egzaminu w dniu 21.11.2016 r. Przyczyną unieważnienia było uchybienie formalne polegające na przeprowadzeniu poszczególnych części egzaminu w niewłaściwej kolejności, tj. z naruszeniem dyspozycji art. 107w ust. 3 PF. Zainteresowanym farmaceutom została przesłana decyzja o unieważnieniu oraz zamieszcza się ją w SMK.


Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:


W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 39-44 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm. - pokaż).


Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.


Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 22 597 09 21, czynna w godzinach 9.00 - 15.00 oraz skrzynka e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl


Oświadczenie w sprawie uruchomienia Systemu Kształcenia Pracowników Medycznych oraz grup zawodowych diagnostów labolatoryjnych i farmaceutów, wraz z Instrukcją.


Zasady składania rezygnacji z PESF i zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF


Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do właściwego wojewody o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek farmaceuta przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć kartę specjalizacji.


Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESF. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.


Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF


Farmaceuci tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESF.


W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł.


Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków:


Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:


Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.


PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

  1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
  2. egzaminu ustnego.


Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.


Cele szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji aptecznej.