cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Państwowy egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:


Zgłoszenie do PESoz następuje za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Zgłoszenie takie wymaga uprzedniego założenia konta w systemie oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta. Konto zakłada się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl


W przypadku pytań bądź wątpliwości, do Państwa dyspozycji oddana została infolinia 19239, czynna całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta) oraz skrzynka e-mail smk-serwis@cez.gov.pl


Dalsze czynności zależne są od tego, czy dana osoba była już dopuszczona do egzaminu, czy też odbycie jej szkolenia specjalizacyjnego nie zostało jeszcze zweryfikowane.


1. Jeśli osoba była już dopuszczona do PESoz, ale go nie zdała (w całości bądź w części), ewentualnie do niego nie przystąpiła – po założeniu konta i jego uwierzytelnieniu składa za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do egzaminu.


2. Jeśli osoba nie była dotąd dopuszczona do PESoz, obowiązana jest uzyskać potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Potwierdzenia tego dokonuje wojewoda.


Wnioski zgłoszeniowe należy składać do dnia:

 1. 15 lipca – dla jesiennej sesji egzaminacyjnej
 2. 15 stycznia – dla wiosennej sesji egzaminacyjnej


Egzamin jest przeprowadzany w dwóch sesjach egzaminacyjnych:

 1. wiosennej – od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 2. jesiennej – od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia

Osoba zamierzająca przystąpić do PESoz wnosi opłatę za ten egzamin. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez CEM, za pomocą SMK, w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Wysokość opłaty wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wysokość opłaty wynosi 225 zł. Należy ją uiścić nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu składania wniosku. Niewniesienie opłaty powoduje, że osoba nie może przystąpić do egzaminu.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać. z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


PESoz składa się z 2 części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.


Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie:

 1. egzaminu testowego, jeżeli liczba osób zdających wynosi co najmniej 30, albo
 2. egzaminu ustnego

Za wynik pozytywny PESoz uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznegoi egzaminu praktycznego.


Wynik PESoz CEM zamieszcza w SMK, a wyniki egzaminu testowego – także na stronie internetowej CEM, podając numer kodowy osoby zdającej.


Wynik PESoz jest ostateczny i nie służy na niego skarga do sądu administracyjnego.


Wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego jest uznawany w kolejnych 6 sesjach egzaminacyjnych, licząc odsesji, w której został uzyskany.


W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego, można przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESoz.


Osoba, która uzyskała pozytywny wynik PESoz, otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalistyw danej dziedzinie ochrony zdrowia, wydany przez Dyrektora CEM w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.


Na wniosek osoby, która zdała PESoz, Dyrektor CEM:

 1. wydaje:
  • odpis dyplomu
  • duplikat – w przypadku zniszczenia albo utraty dyplomu
 2. dokonuje wymiany dyplomu zawierającego błędy

Za wydanie odpisu dyplomu, jego duplikatu albo dokonanie wymiany dyplomu wnosi się opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy wymiana dyplomu wynika z błędu CEM. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy: 14 1010 0068 7900 9301 2345 9993, NBP O/Łódź.


1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESOZ.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESOZ.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESOZ.
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESOZ.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESOZ i jej zwrot.