cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

CEM informuje, że w dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599) - zobacz. Określa ona m.in. zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz).


Zgłoszenie takie wymaga założenia konta w tzw. Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Konto zakłada się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Czynności tych dokonuje wojewoda. Osoby zamierzające składać PESoz powinny zatem w pierwszej kolejności uwierzytelnić w ten sposób swe konto w SMK.


Dalsze czynności zależne są od tego, czy dana osoba była już dopuszczona do egzaminu, czy też odbycie jej szkolenia specjalizacyjnego nie zostało jeszcze zweryfikowane.


1. Jeśli osoba była już dopuszczona do PESoz (pod rządami poprzednich przepisów), ale go nie zdała (w całości bądź w części), ewentualnie do niego nie przystąpiła – po założeniu konta i jego uwierzytelnieniu składa za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do egzaminu.


2. Jeśli osoba nie była dotąd dopuszczona do PESoz, obowiązana jest uzyskać potwierdzenie ukończenia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Potwierdzenia tego dokonuje wojewoda. W tym celu osoba zainteresowana składa do wojewody wniosek za pomocą SMK, a następnie pobiera go z systemu i po wydrukowaniu i podpisaniu dostarcza do właściwego wojewody. Do wniosku dołącza się, w postaci papierowej, dokumentację określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Po uzyskaniu ww. potwierdzenia osoba zainteresowana składa wniosek zgłoszeniowy do PESoz (za pomocą SMK).


Zasadniczo wnioski zgłoszeniowe należy składać:

 1. do dnia 15 lipca – dla jesiennej sesji egzaminacyjnej
 2. do dnia 15 stycznia – dla wiosennej sesji egzaminacyjnej


Wyjątkowo, do sesji wiosennej 2017 r. wniosek składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Egzamin jest przeprowadzany w dwóch sesjach egzaminacyjnych:

 1. wiosennej – od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 2. jesiennej – od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia

Wyjątkowo wiosenna sesja egzaminacyjna w 2017 r. będzie trwała od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 15 lipca 2017 r.


Osoba zamierzająca przystąpić do PESoz wnosi opłatę za ten egzamin, która będzie określona w przepisach wykonawczych. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez CEM, za pomocą SMK, w trakcieskładania wniosku zgłoszeniowego. Należy ją uiścić nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminuskładania wniosku. Niewniesienie opłaty powoduje, że osoba nie może przystąpić do egzaminu.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać. z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


PESoz składa się z 2 części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia doegzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.


Egzamin teoretyczny przeprowadza się w formie:

 1. egzaminu testowego, jeżeli liczba osób zdających wynosi co najmniej 30, albo
 2. egzaminu ustnego

Za wynik pozytywny PESoz uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznegoi egzaminu praktycznego.


Wynik PESoz CEM zamieszcza w SMK, a wyniki egzaminu testowego – także na stronie internetowej CEM, podając numer kodowy osoby zdającej.


Wynik PESoz jest ostateczny i nie służy na niego skarga do sądu administracyjnego.


Wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego jest uznawany w kolejnych 6 sesjach egzaminacyjnych, licząc odsesji, w której został uzyskany.


W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego, można przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESoz.


Osoba, która uzyskała pozytywny wynik PESoz, otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalistyw danej dziedzinie ochrony zdrowia, wydany przez Dyrektora CEM w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.


Na wniosek osoby, która zdała PESoz, Dyrektor CEM:

 1. wydaje:
  • odpis dyplomu
  • duplikat – w przypadku zniszczenia albo utraty dyplomu
 2. dokonuje wymiany dyplomu zawierającego błędy

Za wydanie odpisu dyplomu, jego duplikatu albo dokonanie wymiany dyplomu wnosi się opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy wymiana dyplomu wynika z błędu CEM. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy: 14 1010 0068 7900 9301 2345 9993, NBP O/Łódź.


1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESOZ.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESOZ.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESOZ.