cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Informacje dla Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna – „PKE” (wyłonione spośród jej członków Zespoły Egzaminacyjne).

 

Kandydatów do PKE mogą zgłaszać podmioty, wskazane w odpowiednich przepisach, regulujących zasady przeprowadzenia danego typu egzaminu.

 

Zgłoszenie wymaga przesłania do Dyrektora CEM pisemnego wniosku oraz załączenia dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie, w której kandydat został zgłoszony do PKE (wymogu tego nie stosuje się, jeśli kandydat uzyskał dyplom specjalisty wydany przez Dyrektora CEM; w takim przypadku w zgłoszeniu należy podać datę wydania i numer dyplomu).

 

Wzory wniosków do pobrania:

 

Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Przewodniczącego i członków PKE powołuje i odwołuje Dyrektor CEM. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie nie skutkuje powstaniem stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 

Dyrektor CEM odwołuje członka PKE w przypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności w razie złożenia przez niego rezygnacji z członkostwa w PKE bądź, gdy nie wykonuje on należycie swych obowiązków. Przyczyną odwołania nie może być cofnięcie rekomendacji podmiotu, który zgłosił kandydata do PKE.

 

W celu przeprowadzenia egzaminu w ustalonych miejscach i terminach Dyrektor CEM wyznacza spośród członków PKE Zespoły egzaminacyjne. Zespół egzaminacyjny składa się co najmniej z trzech członków PKE, z zachowaniem odpowiedniej reprezentacji. Egzamin może być przeprowadzony wyłączenie przez osoby wyznaczone przez Dyrektora CEM. W wypadku, gdy egzamin przeprowadzi mniejsza liczba członków Zespołu egzaminacyjnego, bądź też osoby niewyznaczone przez Dyrektora CEM - egzamin zostaje unieważniony.

 

Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu składają Dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie o bezstronności oraz, że nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku PKE przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oświadczenie o niekaralności jest składane wraz z wnioskiem zgłoszeniowym kandydata do Komisji – wzór oświadczenia do pobrania). Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia jest podstawą odwołania takiej osoby z PKE oraz może uzasadniać jej odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 6 K.k. (za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

 

Wzory oświadczeń o bezstronności do pobrania

 

Członkom Zespołu Egzaminacyjnego przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i noclegu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.