cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Poniżej zamieszczamy kilka uwag, które pomagają zorientować się w konstrukcji testów egzaminacyjnych przygotowywanych przez CEM oraz w prawidłowej technice wypełniania kart odpowiedzi

Karty odpowiedzi
Kodowanie nagłówka karty
Podpisywanie kart odpowiedzi
Podstawowe zasady rozwiązywania testu

Karty odpowiedzi

W czasie egzaminów wykorzystywane są 2 rodzaje kart odpowiedzi o długości 100(LEK/LDEK/LEW/LDEW/FEW) i 120(PES, PESDL, PESF, PESFZ) pytań.


karta odpowiedzi - długa Karta '100 zadaniowa'

Karty te po wypełnieniu przez zdających egzamin są wczytywane za pomocą czytnika optycznego. Umożliwia to sprawną i szybką ocenę wyników egzaminu także w przypadkach, gdy liczba zdających jest stosunkowo duża. Jednak korzystanie z czytnika optycznego nakłada pewne ograniczenia. Przede wszystkim karty odpowiedzi powinny być wypełniane za pomocą ołówka (optymalnie o twardości B2 lub B3). Ślady pozostawione na karcie za pomocą długopisu, pióra lub mazaka mogą dla czytnika niewidoczne. Stosowanie ołówków ma tę dodatkową zaletę, że umożliwia zdającym korektę udzielonej odpowiedzi w przypadku zmiany zdania co do jej poprawności. Niektóre z osób zdających sygnalizują brak zaufania do takiej metody udzielania odpowiedzi, sugerując iż istnieje możliwość zmiany zaznaczonych przez nich odpowiedzi. Obawy te są nieuzasadnione z 2 powodów: egzaminy testowe są anonimowe, na kartach odpowiedzi nie są umieszczane dane personalne zdającego (a jedynie jego numer kodowy), a po drugie stosowane przez CEM procedury egzaminacyjne zapewniają, że do momentu obliczenia wyników egzaminu karty są 'przetwarzane' w sposób komisyjny - co uniemożliwia tego typu interwencję pojedynczej osobie.

Wypełnianie kart egzaminacyjnych polega na dokładnym zaczernieniu odpowiednich prostokątnych obszarów na karcie. Poniższy przykład pokazuje prawidłowe zaznaczenie odpowiedzi (odpowiedź B na zadanie Nr 2):
A oto kilka przykładów nieprawidłowego zaznaczenia odpowiedzi:
W czasie wypełniania kart należy unikać umieszczania jakichkolwiek znaków poza wnętrzem czerwonych prostokątów. Znaki takie mogą bowiem powodować błędne odczytanie zawartości karty. Szczególnie 'newralgicznym' miejscem karty jest jej lewa krawędź, na której umieszczony jest szereg czarnych prostokątów. Są to znaczniki poszczególnych rzędów karty wykorzystywane przez czytnik. Umieszczenie w tym obszarze jakichkolwiek znaków zawsze powoduje błędne odczytanie karty. Zdający są również zobowiązani do dbałości o zachowanie kart w nieuszkodzonym stanie, w szczególności niedopuszczalne jest zginanie lub zagniecenie karty.


Kodowanie nagłówka karty

W każdej z kart egzaminacyjnych można wyróżnić 2 części: nagłówek zawierający 7 wierszy oraz część główną zawierającą 60 wierszy (na karcie 120-zadaniowej) lub 50 wierszy (na karcie stuzadaniowej) przeznaczonych do zaznaczania odpowiedzi na poszczególne zadania. Nagłówek jest wykorzystywany do zapisania:


Numery kodowe są nanoszone na karty przez CEM. Osoby zdające nie muszą zatem umieszczać ich na kartach. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu należy jednak sprawdzić wersję książeczki testowej i porównać ją z oznaczeniem w 7 wierszu nagłówka wszystkich używanych kart egzaminacyjnych.

W trakcie egzaminów testowych organizowanych przez CEM obowiązuje zasada, iż osoby z parzystym numerem kodowym rozwiązują II wersję testu, a pozostałe wersję I. W przypadku stwierdzenia przez osobę egzaminowaną złamania tej zasady należy ten fakt zgłosić członkowi komisji egzaminacyjnej.

Poniżej przedstawiono przykład prawidłowo wypełnionego nagłówka karty egzaminacyjnej:
Numer kolejny karty jest oznaczany w wierszu 5 nagłówka, ale tylko wtedy gdy w komplecie kart egzaminacyjnych, które otrzymał zdający znajdują się 2 lub więcej kart o tym samym rozmiarze. Zdarza się to obecnie tylko w przypadku egzaminów LEK i LDEK, które obejmują 200 zadań testowych. Wówczas na karcie, na której w 5 wierszu nagłówka zaznaczone zostało pole z numerem 1 (jak na zdjęciu powyżej), należy udzielać odpowiedzi na zadania od Nr 1 do Nr 100, a na karcie z zaznaczonym polem o numerze 2 w 5 wierszu nagłówka, należy udzielać odpowiedzi na zadania od Nr 101 do nr 200. Karty te są w takim przypadku dodatkowo opisane 'karta 1-sza' lub 'karta 2-ga' a numeracja zadań na karcie jest zgodna z ich numerami w teście.

 

Podpisywanie kart odpowiedzi

Jak zasygnalizowano powyżej, karty egzaminacyjne nie są oznaczane imieniem i nazwiskiem osoby egzaminowanej. Dzięki temu w całym procesie oceny wyników egzaminu zdający pozostają anonimowi: w trakcie wczytywania kart egzaminacyjnych, dokonywania korekty odpowiedzi błędnie odczytanych przez czytnik, aż do momentu ostatecznego ustalenia wyniku. Zdekodowanie numerów osób zdających jest przeprowadzane dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń do zadań testowych.

Z powyższych względów kart egzaminacyjnych nie należy podpisywać. Jednak w celu wprowadzenia mechanizmu wykluczającego podmienienie kart odpowiedzi, zdający są zobowi±zani do opisania wszystkich kart na ich odwrocie pismem odręcznym. W opisie tym zawsze należy opisać wersję rozwiązywanego testu (np.: 'wersja pierwsza') oraz zwykle miejsce i rodzaj egzaminu.

 

Podstawowe zasady rozwiązywania testu