cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip

KOMUNIKAT
w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2012 r., poz. 151) Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (zwanego dalej "CEM") informuje o przyjęciu następujących zasad dotyczących procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej "PES").

Poniższe wytyczne zostały zaaprobowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia i będą stosowane do momentu uregulowania procedury w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

 1. Procedura dotycząca lekarzy, którzy nie byli dotąd dopuszczeni do PES

  1. Wszyscy lekarze, zamierzający uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością albo częścią PES, którzy dotąd nie byli dopuszczeni do PES, powinni zgłosić się na zasadach ogólnych do PES w dowolnej sesji egzaminacyjnej.
  2. Wraz ze zgłoszeniem zainteresowani lekarze mogą złożyć oświadczenie, iż rezygnują z udziału w PES (odpowiednio w całości albo w części) w danej sesji egzaminacyjnej (wzór takiego oświadczenia został opracowany przez CEM i jest zamieszczony na jego stronie internetowej). Oświadczenie takie może być złożone również później, wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 4.
  3. Wobec lekarzy, o których mowa w pkt. 1, zostanie przeprowadzona przez wojewodów oraz Państwową Komisję Egzaminacyjną procedura weryfikacyjna, na zasadach ogólnych, kończąca się rozstrzygnięciem o dopuszczeniu do PES.
  4. Po zdaniu egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe lekarz może złożyć wniosek (którego wzór CEM zamieściło na swej stronie internetowej), w którym zwróci się o uznanie tego egzaminu za równoważny z PES, wskazując dziedzinę oraz deklarując, czy jego wystąpienie dotyczy całości czy części PES.
  5. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 4., zainteresowany lekarz powinien dołączyć dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.
  6. W przypadku uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe jedynie z częścią PES, ocena końcowa PES będzie ustalona jako ocena z tej części PES, do której przystąpi dany lekarz. Wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe nie będzie się uwzględniać dla ustalenia tej oceny.
  7. Do czasu określenia wzoru dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w oparciu o uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością PES, Dyrektor CEM będzie wydawał zainteresowanym zaświadczenie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
  8. Uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z częścią PES wyklucza przystępowanie do tej części PES, a odpowiednio uznanie równoważności z całością PES - przystępowanie do PES w ogóle.

 2. Procedura dotycząca lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i zamierzają uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością PES
 3. Lekarze, którzy byli już dopuszczeni do PES (na zasadach ogólnych), a zamierzają uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością PES, nie muszą ponownie dokonywać zgłaszania do egzaminu i nie podlegają powtórnemu procesowi dopuszczania do PES. Powinni jedynie złożyć do Dyrektora CEM wniosek, o którym mowa w pkt. 4 wraz z załącznikami, potwierdzającymi złożenie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe (określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 5). Po spełnieniu tych warunków lekarz otrzyma zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 (a po wprowadzeniu wzoru dyplomu - odpowiedni dyplom).

  Uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością PES wyklucza przystępowanie do PES w przyszłości. Nie jest również możliwe uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością PES, w przypadku, gdy lekarz uzyskał tytuł specjalisty na zasadach ogólnych (tzn. po złożeniu PES).

 4. Procedura dotycząca lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i zamierzają uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z częścią PES
 5. Lekarze, którzy byli już dopuszczeni do PES (na zasadach ogólnych), a zamierzają uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z częścią PES, powinni dokonać zgłoszenia do tej części PES, którą zamierzają składać (jeśli egzamin testowy zostanie uznany w oparciu o wynik egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, lekarz musi zdawać jedynie egzamin ustny). Zgłoszenie następuje na zasadach ogólnych, tj. według art. 16w ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Lekarz powinien więc wypełnić wniosek elektroniczny, generowany i pobierany na stronie internetowej CEM, a następnie wydrukować go, podpisać i przesłać do Dyrektora CEM. Do tego wniosku należy dołączyć wniosek, o którym mowa w pkt. 4 wraz z załącznikami, wskazanymi w pkt. 5. W przypadku uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z częścią PES, wykluczone jest przystępowanie do tej części PES. Ocena końcowa PES będzie ustalona jako ocena z tej części PES, do której przystąpi dany lekarz. Wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe nie będzie się uwzględniać dla ustalenia tej oceny.