cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip

KOMUNIKAT
w sprawie procedury uznawania wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwa naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

Zasady uznawania takiej równoważności reguluje art. 16ra ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 2005).

 1. Procedura dotycząca lekarzy, którzy nie byli dotąd dopuszczeni do PES (przed dniem 1 maja 2017 r.) lub nie uzyskali dotąd potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (po dniu 1 maja 2017 r.)

  1. Lekarze tacy, zamierzający uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością albo częścią PES, powinni wystąpić do odpowiedniego organu (tj. właściwego wojewody, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych) o weryfikację formalną odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Stosuje się w tym zakresie procedury opisane w art. 16r ustawy. W szczególności konieczne jest złożenie wniosku za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
  2. Po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz złożeniu egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe lekarz składa do Dyrektora CEM wniosek (którego wzór CEM zamieściło na swej stronie internetowej), w którym zwraca się o uznanie tego egzaminu za równoważny z PES, wskazując dziedzinę oraz deklarując, czy jego wystąpienie dotyczy całości czy części PES.
  3. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 2., lekarz powinien dołączyć dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. poz. 2005). Dokumenty te załącza się w oryginale albo jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  4. W przypadku uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe jedynie z częścią PES, ocena końcowa PES będzie ustalona jako ocena z tej części PES, do której przystąpi dany lekarz. Wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe nie uwzględnia się dla ustalenia tej oceny.
  5. W przypadku uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością PES, Dyrektor CEM wydaje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Na dyplomie tym nie zamieszcza się oceny.
  6. Uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z częścią PES wyklucza przystępowanie do tej części PES, a odpowiednio uznanie równoważności z całością PES - przystępowanie do PES w ogóle.

 2. Procedura dotycząca lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES (przed dniem 1 maja 2017 r.) lub uzyskali potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (po dniu 1 maja 2017 r.)

 3. Lekarze tacy występują w sprawie uznania równoważności egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością albo częścią PES, bezpośrednio do Dyrektora CEM. Nie zwracają się więc do właściwego wojewody (Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych) o weryfikację formalną obytego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem. Nie muszą także wykonywać żadnych czynności za pośrednictwem SMK. Do lekarzy tych stosuje się pozostałe procedury, opisane w pkt. 2-6 powyżej.


  Postępowanie w omawianych sprawach nie wymaga wnoszenia opłat.


  Odmowa uznania równoważności egzaminu następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Ministra Zdrowia, składane za pośrednictwem Dyrektora CEM.


  Informacja o uznaniu równoważności egzaminu zamieszczana jest w SMK.


  Zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia, lekarz, który przed dniem 1.01.2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym całość albo część egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe uznawanego za równoważny z częścią albo z całością PES na podstawie przepisów dotychczasowych, może przedstawić Dyrektorowi CEM dokument potwierdzający złożenie takiego egzaminu, w celu jego uznania za równoważny z częścią lub z całością PES według przepisów dotychczasowych. Przy czym może to maksymalnie nastąpić do dnia 31.12.2019 r. Oznacza to, że do lekarza, który złoży egzamin organizowany przez europejskie towarzystwo naukowe po dniu 1.01.2018 r., stosuje się ww. rozporządzenie. W szczególności więc nie będzie możliwości uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe w dziedzinie anestezjologii za równoważny z częścią PES. Uznanie takie będzie więc dotyczyć wyłącznie całości PES.