cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW)

Zasady przeprowadzania FEW są uregulowane w:


Najbliższy FEW zostanie przeprowadzony 25 maja 2024 r. (sobota)


Do FEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom farmaceuty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu farmaceuty, po ukończeniu, co najmniej pięcioletnich studiów.


Zgłoszenie do FEW następuje za pomocą złożonego wniosku zamieszczonego na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. W celu zgłoszenia konieczne jest założenie konta na stronie CEM. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej (w menu strony CEM, Diagności/Farmaceuci/Ochrona Zdrowia, zakładka FEW, a następnie, wniosek zgłoszeniowy).


Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM. Wnioskodawca po pobraniu i wydrukowaniu wniosku, podpisuje go własnoręcznie i dołącza dyplom farmaceuty.

Dyplom musi spełniać następujące wymagania:


Zamiast oryginału dyplomu można złożyć jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Centrum Egzaminów Medycznych nie zwraca złożonych dokumentów.


Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, konieczne jest dołączenie go wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.


Złożenie wniosku będzie możliwie po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.


Wniosek zgłoszeniowy do FEW składa się do dnia:


Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku na stronie CEM, należy kontaktować się pod numerem telefonu 42 272 20 34, czynnym od pon.-pt. w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail few@cem.edu.pl


Wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 650 zł.
Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.


Osoby dokonujące opłat z zagranicznego rachunku bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
IBAN: PL [numer wygenerowany przy składaniu wniosku]
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


FEW składany jest wyłącznie w języku polskim.


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia FEW oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana, co do zasady za pomocą indywidualnego konta na stronie CEM.


Zgłaszający się do FEW jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu zgłaszający się nie może przystąpić do egzaminu.


Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 pytań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa).


Pytania testowe FEW obejmują zagadnienia objęte standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu farmaceuty:

  1. biomedyczne podstawy farmacji
  2. fizykochemiczne podstawy farmacji
  3. analiza, synteza i technologia leków
  4. biofarmacja i skutki działania leków
  5. praktyka farmaceutyczna


Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do FEW w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik FEW nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Wynik FEW jest przekazywany poszczególnym osobom na ich indywidulanych kontach na stronie internetowej CEM.


Osobie, która złożyła egzamin, Dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia FEW w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego FEW, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku.


W przypadku innych pytań dotyczących egzaminu FEW, można zgłaszać je telefonicznie do CEM pod numerem telefonu 42 272 20 34 czynnym od pon.– pt. w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lew@cem.edu.pl