cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów - PESFZ

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49 - 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm. - zobacz) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490 - zobacz).


Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do tego egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej CEM


Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 49 ustawy, złożyć do właściwego wojewody.


Terminy składania wniosku – zgłoszenia:


Właściwy wojewoda podejmuje decyzję o dopuszczeniu do PESFZ.


Opłaty za PESFZ


Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ wnosi opłatę egzaminacyjną.


Wysokość opłaty wynosi:Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, jest podawany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego.

Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać. z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


W przypadku niewniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, fizjoterapeuta nie będzie mógł przystąpić do PESFZ.


Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:CEM zawiadamia fizjoterapeutów dopuszczonych do PESFZ, na co najmniej 21 dni przed egzaminem o jego miejscu i terminie oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym.


Zagadnienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.


PESFZ składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

  1. testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób
  2. egzaminu ustnego.


Egzamin testowy składa się z zestawu 120 pytań. Wynik pozytywny z testu otrzymuje fizjoterapeuta, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.


Fizjoterapeuta, który uzyska wynik negatywny z PESFZ albo do niego nie przystąpi, może zgłosić się do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tym celu należy wypełnić ponownie wniosek zgłoszeniowy.

Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. Jeśli fizjoterapeuta nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo do niego nie przystąpi, może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tego egzaminu.

Wynik PESFZ nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom, który CEM przesyła fizjoterapeucie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Za wydanie odpisu dyplomu, jego duplikatu albo dokonanie wymiany dyplomu wnosi się opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy wymiana dyplomu wynika z błędu CEM. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy: 62 1010 0068 7900 9901 2345 9999, NBP O/Łódź.


1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESFZ.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESFZ.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESFZ.
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ i jej zwrot.