cem_logo

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 22
tel.: 42 272 2030, faks: 42 272 2031
kontrast standard                 A A+ A++

bip
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny (LDEW)

Zasady przeprowadzania LDEW są uregulowane w:


Najbliższy LDEW zostanie przeprowadzony w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek)


Do LDEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza dentysty, po ukończeniu, co najmniej pięcioletnich studiów.


Zgłoszenie do LDEW następuje za pomocą złożonego wniosku zamieszczonego na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta na stronie CEM. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej.


Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM. Wnioskodawca po pobraniu i wydrukowaniu wniosku, podpisuje go własnoręcznie, dołącza dyplom lekarza dentysty. Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, konieczne jest dołączenie go wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.


Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zamieszczone są w art. 6c. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


Wniosek zgłoszeniowy do LDEW składa się do dnia:


Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.


Po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego własnoręcznie podpisany wniosek wraz z dyplomem lekarza przesyła się pocztą do CEM do dnia:

Centrum Egzaminów Medycznych nie zwraca złożonych dokumentów.


Dyplom musi spełniać następujące wymagania:

  1. został zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo
  2. na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom.


Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zamiast oryginału dyplomu można złożyć jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem albo radcą prawnym.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku na stronie CEM, należy kontaktować się pod numerem telefonu 515 789 272, czynnym od pon.-pt. w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lew@cem.edu.pl


Wnioskodawca wnosi opłatę za zgłoszenie do LDEW w wysokości 700 zł (uiszcza się ją w polskich złotych). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.


Osoby dokonujące opłat z zagranicznego rachunku bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
IBAN: PL [numer wygenerowany przy składaniu wniosku]
SWIFT/BIC: NBPLPLPW


LDEW składany jest wyłącznie w języku polskim.


Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LDEW oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana, co do zasady za pomocą indywidualnego konta na stronie CEM.


Zgłaszający się do LDEW jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu zgłaszający się nie może przystąpić do egzaminu.


W przypadku dyskwalifikacji (np. z powodu korzystania z telefonu komórkowego), osoba taka nie może przystąpić do LDEW w kolejnym najbliższym terminie egzaminu przypadającym po dniu dyskwalifikacji.


Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.


Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEW nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.


Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LDEW, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku.